Ratowanie majątku przed rozwodem dzięki fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna w Polsce to nowość

Od niedawna w polskim prawie istnieje możliwość tworzenia fundacji rodzinnych. Głównym zadaniem funkcjonowania fundacji rodzinnych jest gromadzenie i powiększanie majątku rodzinnego. Majątek taki zwykle jest wspólnym majątkiem małżonków objętym wspólnością ustawową.

Fundacja to podmiot tworzony do zarządzania zgromadzonym majątkiem w interesie beneficjentów i spełniania świadczeń na rzecz tych beneficjentów. Fundator określa szczegółowe cele fundacji rodziny w statucie. Celem instytucji fundacji rodzinnej jest zapewnienie stabilności i ciągłości prowadzenia biznesu zgodnie z wolą fundatora. Utworzenie fundacji rodzinnej ma zmniejszyć ryzyko nieudanej sukcesji przedsiębiorstwa i zagwarantować kontynuację działalności gospodarczej.

Więcej o fundacji rodzinnej dowiesz się tutaj: https://pla.partners/polska-fundacja-rodzinna/ (we wpisie zamieszczono również film)

Najważniejsza kwestia – w fundacji rodzinnej nie ma udziałów

Co istotne z perspektywy tytułu niniejszego wpisu – po przekazaniu majątku do fundacji przestaje on należeć do poszczególnych osób i zasadniczo można utracić możliwość jego odzyskania. Fundacja rodzinna różni się od innych podmiotów prawnych, takich jak spółki między innymi brakiem wydawania udziałów czy akcji w zamian za wkład. W przypadku wniesienia wkładu do spółki wspólnik otrzymuje w zamian udziały lub akcje. Prawa te – jeśli są nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej małżeństwa, stanowią część wspólnego majątku małżonków. Majątek wspólny po rozwodzie podlega natomiast podziałowi.

Jak fundacja rodzinna może uchronić majątek od podziału?

W przypadku przekazania majątku rodzinnego do fundacji nie otrzymuje się żadnych ekwiwalentów w postaci udziałów lub akcji. Nie otrzymuje się zatem aktywów, które w przypadku ewentualnego podziału majątku między małżonkami mogłyby być podzielone. Majątek fundacji rodzinnej przestaje być własnością poszczególnych osób i zasadniczo można stracić możliwość jego odzyskania.

Jeśli większość najcenniejszego majątku wspólnego małżonków zostanie przekazana do fundacji rodzinnej, to w przypadku podziału majątku może się okazać, że praktycznie nie ma nic do podziału między małżonkami. W takiej sytuacji jeden z małżonków będzie mógł zarządzać całością majątku np. jako jedyny fundator, a drugiemu małżonkowi, który nie jest fundatorem, przysługiwać będzie tylko roszczenie alimentacyjne wobec fundacji rodzinnej (jeżeli fundator nie będzie płacił należnych alimentów).

Mieć fundację rodzinną oraz uniknąć pokrzywdzenia – co da się zrobić?

Sposobem zabezpieczenia małżonka przed utratą majątku może być odpowiednie zaplanowanie tworzenia fundacji rodzinnej, zasilenia jej aktywami oraz właściwe skonstruowanie statutu i zawarcie zapisów umożliwiających wypływ obydwu małżonków na rozwiązanie fundacji lub jej funkcjonowanie.

Film o fundacji rodzinnej

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.