Jak zastrzec znak towarowy?

 

Czym jest zastrzeżenie znaku towarowego?

Zastrzeżenie znaku towarowego to przede wszystkim zapewnienie możliwości wyłącznego użytkowania znaku towarowego w określonych celach przez uprawnioną osobę. Osoba posiadająca prawa ochronne do znaku towarowego może między innymi:

stosować znak towarowy do oznaczania swoich produktów lub usług, a także na wszelkich dokumentach związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu lub świadczeniem usług,

wykorzystywać znak towarowy w celach reklamowych i promocyjnych.

Zatem każdy inny podmiot, który chce użyć znaku towarowego, dla którego przyznano prawa ochronne, musi uzyskać zgodę uprawnionego.

Czasowość i terytorialność ochrony. Zastrzeżenie znaku towarowego

Ochronę znaku towarowego można uzyskać na różnych poziomach, określanych m.in. przez zakres terytorialny ochrony. W zależności od zakresu działalności i potrzeb przedsiębiorcy można uzyskać ochronę znaku towarowego na poziomie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym.

Czasowy charakter ochrony – zastrzeżenie znaku towarowego

Prawo ochronne ma również charakter czasowy. Okres udzielonej ochrony znaku towarowego zależy od miejsca, w którym uzyskuje się ochronę. Zazwyczaj standardowy okres ochrony wynosi 10 lat, tak jak w przypadku naszego kraju lub na terenie Unii Europejskiej.

Indywidualne i zbiorowe zastrzeżenie znaku towarowego

Ustawa o prawie własności przemysłowej przewiduje możliwość udzielenia ochrony nie tylko dla znaku towarowego zgłoszonego przez osobę fizyczną lub prawną, rządowy organ administracji lub państwową jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, działającą w imieniu Skarbu Państwa (indywidualny znak towarowy). Istnieje również możliwość uzyskania zbiorowych praw ochronnych dla znaku towarowego.

Znak towarowy objęty zbiorowym prawem ochronnym jest przeznaczony do równoczesnego użytkowania przez kilka osób, w tym przez przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie. Zbiorowe prawo ochronne do znaku towarowego może być również przyznane organizacji, która ma zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu, powołanej do reprezentowania interesów przedsiębiorców, oraz osobie prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego.

Warunkiem uzyskania takiej zbiorowej ochrony jest, że używanie takiego znaku towarowego nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może wprowadzać odbiorców w błąd, zwłaszcza co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów.

Czy warto zadbać o zastrzeżenie znaku towarowego?

Jak już wspomniano w naszych wpisach (między innymi w tym wpisie), możliwe jest korzystanie ze znaku towarowego bez jego rejestracji. Jednak jedynie rejestracja znaku towarowego i uzyskanie ochrony prawnej umożliwia skuteczną ochronę przed naruszeniem praw przez innych przedsiębiorców oraz dochodzenie roszczeń. Posiadanie prawa ochronnego zapewnia większą pewność co do wyłącznego korzystania z danego oznaczenia na danym rynku.

Jeśli interesuje Cię tematyka znaków towarowych więcej informacji znajdziesz tutaj: https://pla.partners/ochrona-znaku-towarowego/ .

Więcej informacji o nieuczciwej konkurencji ze strony byłych pracowników i współpracowników znajdziesz tutaj (kliknij).

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.