Naruszenie znaku towarowego – dochodzenie roszczeń

Osoba, której zostało naruszone prawo ochronne (naruszenie znaku towarowego), ma prawo dochodzić roszczeń w związku z tym naruszeniem. Osobą uprawnioną do dochodzenia roszczeń może być również: licencjobiorca, podmiot korzystający z zastawu lub użytkowania na prawie ochronnym.

Udzielanie licencji do znaku towarowego – o czym warto pamiętać na wypadek roszczeń o naruszenie

Przy udzielaniu licencji na znak towarowy należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • jeśli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie znaku towarowego tylko za zgodą uprawnionego,
  • licencjobiorca wyłączny może wystąpić z powództwem o naruszenie znaku towarowego, jeżeli uprawniony, mimo wezwania, nie złoży powództwa w odpowiednim terminie.

Co zrobić w przypadku naruszenia znaku towarowego

Środki ochrony praw w przypadku naruszenia znaku towarowego, które przysługują uprawnionemu, obejmują:

  • wymaganie zaniechania naruszania znaku towarowego,
  • wymaganie zwrotu nieuzasadnionych korzyści uzyskanych przez naruszyciela odpowiedzialnego za naruszenie znaku towarowego,
  • (w przypadku naruszenia zawinionego) dochodzenie odszkodowania za wyrządzoną szkodę, na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej równoważnej opłacie licencyjnej lub innemu stosownemu wynagrodzeniu, które byłoby należne za korzystanie ze znaku towarowego.

Czego jeszcze można żądać w przypadku naruszenia znaku towarowego?

Osoba, której naruszono znak towarowy może również żądać:

  • publicznego ogłoszenia części lub całości orzeczenia o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy lub informacji o takim orzeczeniu,
  • nakazania osobie, która naruszyła znak towarowy, zapłacenia stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeśli zaniechanie naruszenia lub orzeczenie byłoby dla naruszyciela nadmiernie dotkliwe, a zapłata sumy pieniężnej uwzględniałaby interesy uprawnionego.

Dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia znaku towarowego

Roszczenia z tytułu naruszenia znaku towarowego mogą być dochodzone dopiero po uzyskaniu tego prawa. Jednakże, jeśli uprawniony powiadomił naruszyciela o zgłoszeniu znaku wcześniej, roszczenia mogą być dochodzone za okres wcześniejszy, tj. od daty zgłoszenia. Ogłoszenie przez Urząd Patentowy zgłoszenia znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego jest kluczowe dla rozpoczęcia okresu, w którym można dochodzić roszczeń.

Dowiedz się więcej o tym co zrobić w przypadku naruszenia znaku towarowego

Przeczytaj więcej na naszej głównej stronie: https://pla.partners/naruszenie-znaku-towarowego/ .

Naruszenie znaku towarowego może być czynem nieuczciwej konkurencji, o czym więcej przeczytać możesz: tutaj.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie jestesmyPLA-1024x1024.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.